นโยบายความเป็นส่วนตัว-สบาย-ลีสซิ่ง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท สบาย ลีสซิ่ง

บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวิธีการ ที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ
“กลุ่มบริษัทฯในเครือ” หมายถึง

1. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิษณุโลก จำกัด
2. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง เพชรบูรณ์ จำกัด
3. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง กำแพงเพชร จำกัด
4. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด
5. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง สุโขทัย จำกัด
6. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ตาก จำกัด
7. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลำปาง จำกัด
8. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง นครสวรรค์ จำกัด
9. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ชัยนาท จำกัด
10. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อุทัยธานี จำกัด
11. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อุตรดิตถ์ จำกัด
12. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลพบุรี จำกัด
13. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง เลย จำกัด
14. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ขอนแก่น จำกัด
15. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ชัยภูมิ จำกัด
16. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อ่างทอง จำกัด
17. บริษัท สบาย ลีสซิ่ง พลัส จำกัด

1. การให้ความยินยอม

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ โดยการขอความยินยอมจะจัดทำโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ทำเป็นหนังสือ หรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวได้) ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกับการขอความยินยอมดังกล่าวด้วย และบริษัทฯจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาหรือรับบริการใด ๆ กับบริษัทฯ

2. ข้อยกเว้นในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

บริษัทฯจะต้องดำเนินการให้มีและดำรงไว้ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่

2.1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

2.2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

2.3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 

2.4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2.5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.6. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่จะได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดต่อไป

3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน บุคคลในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ จัดเก็บ

4.1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ คำนำหน้าชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลเงินเดือน ลายมือชื่อ สถานภาพทางการเมือง

4.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID เลขโฉนดที่ดิน แผนที่ตั้งของที่พัก ที่ทำงาน

4.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการเงิน ข้อมูลเงินเดือน

4.4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านยินยอมให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศหรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมในการเก็บรวบรวม เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯหรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้

5.1. เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯได้ตามความประสงค์ที่ท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การทำประกันภัย การติดต่อ การแจ้ง การร้องเรียน

5.2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทฯจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบ ที่ออกตามกฎหมาย

5.3. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น การบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพจากกล้อง CCTV การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การบริหารความเสี่ยงการกำกับตรวจสอบ

5.4. เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

5.5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย

5.6. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

5.7. เพื่อจัดเตรียมเอกสารทาง ประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำคัญที่บริษัทฯได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

6. บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ให้บริการช่วง ที่บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลให้

6.1. บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทฯในเครือธุรกิจเดียวกัน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว

6.2. บุคคลที่กฎหมายกำหนด เช่น หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของบริษัทฯ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายในกรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด บริษัทฯจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม โดยการปฏิเสธความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการรับบริการและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

7. การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทฯในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทฯจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมาย อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1. บริษัทฯจะกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

9.2. บริษัทฯจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้อง ประสานงานเมื่อมีปัญหา และรักษาความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่

9.3. หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะแจ้งต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเรื่อง หากการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาอย่างรวดเร็ว

10. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

10.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้าในการประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

10.2. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลโดยการอ้างอิงฐานกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ฐานความยินยอม

10.3. สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบ ท่านมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลของตนเองที่ได้มีการประมวลโดยบริษัทฯ ได้รับมาจากการเปิดเผยที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และขอให้บริษัทฯทำสำเนาดังกล่าวแก่ท่าน

10.4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิยืนยันความถูกต้องและแก้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

10.5. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าว ทางบริษัทฯจะไม่ประมวลผลข้อมูลท่านนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น

10.6. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการจัดเก็บของบริษัทฯ

10.7. สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ และให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีดังกล่าว สิทธิในข้อนี้จะสามารถทำได้หากข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลในรูปแบบอัติโนมัติและได้ประมวลผลตามฐานความยินยอม ฐานสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรือก่อนเข้าทำสัญญา

10.8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการประทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. นโยบายคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้ กับท่าน บริษัทฯอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โดยท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้

12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง ยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทฯที่กำหนด

13. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯได้ตามช่องทาง ดังนี้

13.1.สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 888/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

13.2.สำนักงานสาขาทุกแห่ง

13.3.โทรศัพท์ : 055-000600

13.4.ไปรษณีย์ : บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด เลขที่ 888/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

13.5.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : support@sabuyleasing.com

13.6.เว็บไซต์ : เว็ปไซต์บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด

13.7.Line: @sabuyleasing

14. การบังคับใช้

ในกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลได้มีการแก้ไข หรือได้มีการประกาศกำหนดรายละเอียดในส่วนใดเพิ่มเติมซึ่งขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้งกับนโยบายฉบับนี้ หรืออาจส่งผลให้บริษัทฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายเป็นผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่มีการแก้ไข และ/หรือประกาศหรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องนั้นใช้บังคับแทนที่ในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้งดังกล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save