ร่วมงานกับเรา-สบาย-ลีสซิ่ง

สมัครงาน ที่ สบาย ลีสซิ่ง

องค์กรที่พร้อมก้าวหน้าไปกับคุณ บริษัท สบาย ลีสซิ่ง เปิดรับ สมัครงาน พนักงานใหม่ไฟแรงเข้าร่วมทำงานกับบริษัท

สมัครงาน กับเรา บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
• หัวหน้าฝ่ายการตลาด
จำนวน
• 1 อัตรา
ฐานเงินเดือน
• 30,000 – 40,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)
ลักษณะการทำงาน
• วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การขาย และการวิจัยตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์
• วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่าง ๆ
• วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
• วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง วางแผนประชาสัมพันธ์ทั้งผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท, สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
• วางแผนกลยุทธ์งานด้านการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย, ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท, สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
คุณลักษณะเฉพาะ (Key Competencies / Skill / Attitude)
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการงานการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดคอนเทนต์ทางการตลาด และมีความมั่นใจในตนเอง
• มีความรับผิดชอบสูง
• สามารถขับรถยนต์, รถกระบะได้
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ Social Network ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

ผู้จัดการเขต
ตำแหน่ง
• ผู้จัดการเขต
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 16,000 – 18,000 บาท
ลักษณะการทำงาน
• บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• ดูแลและบริหารยอดปล่อย ยอดเก็บ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• กำกับดูแล การดำเนินงานของพนักงานสาขา ตามนโยบายของบริษัท ฯลฯ
• บริหารจัดการเป้าหมายของบริษัทให้บรรลุตามที่กำหนด
• วางกลยุทธ์และจัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับทีมบริหาร และรายงานผลดำเนินงานเป็นระยะ
• บริหารงานพนักงานสาขาให้มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาโครงการใหม่ ๆ วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
• ดูแลความเรียบร้อยทุกด้านของสาขา เพื่อบรรลุให้ตามเป้าหมายของบริษัท
• ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 30-45 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีรถยนต์ส่วนตัว / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านลีสซิ่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
• มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและทางด้านงานขาย
• สามารถเดินทางไกลหรือโยกย้ายได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท เลย อ่างทอง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ตาก พิจิตร ลำปาง สิงห์บุรี สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ลพบุรี
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 15,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)
ลักษณะการทำงาน
• รวบรวมข้อมูลธุรกิจกลยุทธ์ของคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
• ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจช่องทางการตลาด สำรวจคู่แข่ง เพื่อจัดทำการบันทึกข้อมูล
• ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางธุรกิจ และนำมาปรับใช้สร้างกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันสร้างโอกาส และพัฒนาช่องทางในการดำเนินงาน
• ติดต่อประสานงานบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเพื่อขอข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการ
• รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกลยุทธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจลีสซิ่งไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยการตลาดและด้านพัฒนาธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• มีความสามารถในการสื่อสาร ในการนำเสนอ การเขียนรายงานได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• พ้นภาระทางทหารแล้ว
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 10,500 บาท
ลักษณะการทำงาน
• ควบคุมดูแลเอกสารหลักประกัน
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกและการเก็บเอกสารทั้งหมด
• ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับสาขา
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง
• อายุตั้งแต่ 23-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอกสาร
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
• มีความละเอียดรอบรอบในงานที่รับผิดชอบ
• ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้พอสมควร
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อประจำสาขา
ตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อประจำสาขา
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 9,600 – 10,500 บาท
ลักษณะการทำงาน
• แนะนำ Product และบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
• ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
• ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
• บริหารยอดปล่อยสินเชื่อ และยอดจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 23 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ว.ส – ปริญญาตรี สาขา การตลาด/บัญชี/บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• มีใจรักในงานบริการ
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านลีสซิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท เลย อ่างทอง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ตาก พิจิตร ลำปาง สิงห์บุรี สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ลพบุรี
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

ทนายความ
ตำแหน่ง
• ทนายความ
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 13,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)
ลักษณะการทำงาน
• ออกจดหมายบอกกล่าวทวงถาม
• ดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งทางแพ่งและทางอาญา
• ร่างและตรวจสอบเอกสารสัญญาต่าง ๆ
• ดำเนินกระบวนการชั้นบังคับคดี
• ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย
• อายุ 23-35 ปี
• วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์
• มีประสบการณ์การทำงานทางด้านทนายความไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
• มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
• มีความละเอียดรอบคอบในงานที่รับผิดชอบ
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
• พ้นภาระทางทหารแล้ว
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Payroll)
ตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Payroll)
จำนวน
• 1 อัตรา
ฐานเงินเดือน
• 18,000 หรือตามตกลง
ลักษณะการทำงาน
• ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเงินเดือน, คอมมิชชั่น, เงินค้ำประกันทำงาน, เงินกู้พนักงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
• บริหารจัดการค่าตอบแทน, สวัสดิการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายแรงงาน
• บริหารข้อมูลพนักงาน เช่น การบันทึกข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถานะพนักงาน สถิติขาด ลา สาย การโยกย้ายพนักงาน
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม, สรรพากร, บริษัทประกันกลุ่ม เป็นต้น
• จัดทำรายงานประกันสังคมประจำเดือน/ประจำปี เช่น รายงาน สปส 1•10, กท 20, กท 26 เป็นต้น
• จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน/ประจำปี เช่น รายงาน ภงด 1, ภงด 1 ก, ภงด 90, 50 ทวิ เป็นต้น
• เบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัท
• ตรวจเยี่ยมพนักงานสาขา ประจำเดือน / ประจำปี
• ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล งานสวัสดิการ และงานค่าจ้างเงินเดือน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล
• สามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานได้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอกได้
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Excel, Word, Power Point, HRIS)
• มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในตนเอง
• สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Recruitment)
ตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Recruitment)
จำนวน
• 1 อัตรา
ฐานเงินเดือน
• 15,000 – 18,000 หรือตามตกลง
ลักษณะการทำงาน
• ดูแลการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงาน
• ดำเนินงานสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสาขาและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
• ประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงติดต่อประสานจัดหางานแต่ละจังหวัดเพื่อทำการรับสมัครงาน
• ดูแลกระบวนการว่าจ้างทั้งหมดและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
• วางแผนและพัฒนาช่องทางการสรรหาพนักงานสาขา วิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง
• สรุป Report ต่าง ๆ ในการสรรหาบุคลากร
• ดูแลเรื่อง Manpower
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล Recruitment อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล
• สามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานได้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอกได้
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office, HRIS)
• มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในตนเอง
• สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

Web Developer
Position
• Web Developer
Salary
• ฿18,000 (Or by experience)
Job description
• skilled Web Developer who will be responsible for developing web application and websites.
• working alongside a team of other developers in creating, maintaining, and updating our web application and websites.
• to be proficient in C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS, and have solid knowledge and experience in programming web applications.
Qualification
• Male/Female, Thai Nationality
• Bachelor’s or higher Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields
• New graduated are welcome
• Good skill in C# ASP.net and PHP, HTML5, CSS3, JavaScript and JQuery
• Understanding of SQL and relational database design
• Strong analytical and problem solving skills
• Good command of spoken and written English
• Fast learner and willing to contribute and work as a team
Location
• Phisanulok
Contact
055-000-600 Ext. 301 or send your resume to hr@sabuyleasing.com

ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง)
ตำแหน่ง
• ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน
• หลายอัตรา
ฐานเงินเดือน
• 9,600-12,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)
ลักษณะการทำงาน
• ซ่อมแซม ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์ของสาขาและสำนักงานใหญ่ สามารถออกเซอร์วิสสาขาต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
• มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
• จังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัด
สอบถามได้ที่
055-000-600 ต่อ 301 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com

สมัครงาน

“สมัครงาน กับเรา บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save