เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่าย บัญชี

จำนวน   1 อัตรา

เงินเดือน   50,000 – 100,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)

ลักษณะการทำงาน

  1. ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
  2. ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ,ใบรายวันทั่วไป
  3. จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี
  4. กระทบยอดบัญชีต่างๆ ของบริษัททุกเดือน
  5. ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน
  6. เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  7. เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานของบริษัทเพื่อเพิ่มความรัดกุมของการควบคุมภายใน และ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
  8. บริหารทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
  9. ประสานงานเพื่อช่วยจัดประชุมกรรมการต่างๆ และประชุมผู้ถือหุ้น
  10. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
  11. ควบคุมดูแลทรัพย์สินบริษัทฯ ตามทะเบียนทรัพย์สิน
  12. จัดทำงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร และเปรียบเทียบความแตกต่างของงบประมาณและงบจริง
  13. จัดทำงบการเงินประจำปี และภงด.50,51 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
  14. ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ กลต. ที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคาร
  15. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  16. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ   หญิง/ชาย
  2. อายุ   30 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านลิสซิ่งจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความละเอียด รอบครอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อองศ์กร สามารถทำงานเป็นทีมได้

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามได้ที่

055-000-600 ต่อ 110

ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com


เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : ทนายความ

จำนวน   หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

  1. ออกจดหมายบอกกล่าวทวงถาม
  2. ดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  3. ร่างและตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
  4. เนินกระบวนการชั้นบังคับคดี
  5. ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ   ชาย
  2. อายุ   23 – 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์
  4. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านทนายความไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
  6.  มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  7. มีความละเอียดรอบคอบในงานที่รับผิดชอบ
  8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
  9. พ้นภาระทางทหารแล้ว
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก

สอบถามได้ที่

055-000-600 ต่อ 110

ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com


เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : บริการสินเชื่อ ประจำสาขา

จำนวน   หลายอัตรา

เงินเดือน   9,600-10,500 บาท

ลักษณะการทำงาน

  1. แนะนำ Product และบริการของบริษัทฯ ให้กับลุกค้า
  2. ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
  4. ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
  5. บริหารยอดปล่อยสินเชื่อ และยอดจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ   ชาย/หญิง
  2. อายุ   23 – 30 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ว.ส – ปริญญาตรี สาขา การตลาด/บัญชี/บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  5. มีใจรักในงานบริการ
  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  7. มีประสบการณ์ ด้านลิสซิ่งจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท เลย อ่างทอง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ตาก พิจิตร ลำปาง สิงห์บุรี สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ลพบุรี

สอบถามได้ที่

055-000-600 ต่อ 110

ส่งใบสมัครมาที่ hr@sabuyleasing.com