ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager )

จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ลักษณะการทำงาน – ควบคุมให้มีการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและตรงตามรอบบัญชี ทั้งด้านเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค้างรับและรายการภาษีค้างจ่ายของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้ตรงตามกำหนดเวลาของแต่ละรอบบัญชี
– ส่งข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ FS Comp และ MD&A ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
– คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล รายไตรมาส ครึ่งรอบปีบัญชี และสิ้นรอบบัญชีพร้อมนำส่งภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้ทันกำหนดระยะเวลาชำระเงิน
– จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนรายไตรมาส รายปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานอื่นๆที่เกี่ยว
เนื่องกับการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศ หญิง / ชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความละเอียด รอบครอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถทำงานเป็นทีมได้
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม – ประกันสังคม
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

สมัครงานออนไลน์

 


ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ

จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ป.ตรี 11,500 – 15,000 บาท
ลักษณะการทำงาน พนักงานจัดซื้อตรวจสอบเอกสาร ดูความถูกต้องสัญญาต่างๆ รวมไปถึงเอกสารสำเนาต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพศหญิง – ชาย อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ตรงต่อเวลา
4. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
3. ชุดฟอร์มประจำปี
4. การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
5. อื่นๆตามกฎหมายกำหนด

สมัครงานออนไลน์

 


ตำแหน่ง : การเงิน

จำนวน 4 อัตรา
ระดับเงินเดือน เริ่มที่ ปวช. 9,500 บาท ปวส. 10,500 บาท ป.ตรี 11,500 บาท ขึ้นไป (มีค่าคอมมิชั่น +โบนัส + รายได้อื่นๆ เพิ่มจากเงินเดือน)
ลักษณะการทำงาน มีหน้าที่ ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากธนาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
2. ปริญญาตรี สาขา การเงิน ,ธนาคาร,บัญชี
3. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ
4. เป็นคนตรงต่อเวลา
5. มีความรู้ในวิชาการบัญชี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่
3. เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
4. เงินค่าประจำตำแหน่ง
5. เงินเบี้ยต่างถิ่น
6. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
7. ชุดฟอร์มประจำปี
8. การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
9. เงินโบนัสประจำปีผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ดังนี้
สมัครด้วยตนเองที่ สาขา ใกล้บ้าน
สอบถามได้ที่
055-000-600

สมัครงานออนไลน์


ตำแหน่ง : วิเคราะห์สินเชื่อ

จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เริ่มที่ 10,500-13,500 บาท ขึ้นไป (มีค่าคอมมิชั่น +โบนัส + รายได้อื่นๆ เพิ่มจากเงินเดือน)
ลักษณะการทำงาน มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้าในการให้บริการทางด้านสินเชื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา เพศ ชาย – หญิง อายุ 23-30 ปี
2. เพศ ชาย – หญิง อายุ 23-30 ปี
3. สามารภใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
4. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. เป็นคนรอบครอบ ตรงต่อเวลา
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่
3. เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
4. เงินค่าประจำตำแหน่ง
5. เงินเบี้ยต่างถิ่น
6. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
7. ชุดฟอร์มประจำปี
8. การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
9. เงินโบนัสประจำปีผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ดังนี้
สมัครด้วยตนเองที่ สาขา ใกล้บ้าน
สอบถามได้ที่
055-000-600